Leden!
Meld je aan als lid van Vereniging ZZP Valley

Nieuws

  58 active nieuwsitems gevonden, waarvan er 6 alleen voor leden toegankelijk zijn.

Geplaatst op: 12 April 2016 om 13:44 uur door: Sebastiaan Blom

Verdwijnen VAR en Invoering Wet DBA

 

Tijdens de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën toegezegd dat iedere zzp’er die in het bezit is van een Verklaring arbeidsrelatie een brief zou ontvangen met uitleg over het verdwijnen ervan en de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA).

Deze brief is hieronder integraal overgenomen, omdat de informatie en toekomstige werkwijze met modelovereenkomsten nuttig is voor iedere zzp’er, met name voor de toekomstige zzp’er en deze brief dan ook gemakkelijk ‘onder handbereik’ is via onze website.

Als kritische opmerking wil ik aan de inhoud toevoegen dat het onduidelijk is en blijft welke weg gevolgd kan worden in het geval er een verschil van mening rijst tussen opdrachtgever en zzp’er aan de ene kant en de belastingdienst aan de andere kant over de aard van de relatie.
Het is rechtens niet aan de belastingdienst om te oordelen over de aard van deze relatie. Die bevoegdheid is voorbehouden aan de burgerlijk rechter. De bestuursprocedure die openstaat ten aanzien van het handelen van de belastingdienst is slechts toegankelijk voor de formele wijze waarop de belastingdienst haar bevoegdheden uitoefent.

Als bestuur van ZZP Valley vernemen wij graag wanneer er conflicten ontstaan over de aard van de relatie zoals hier omschreven tussen u en uw opdrachtgever enerzijds en de belastingdienst anderzijds.

***

 


Brief van de Centrale administratie van de belastingdienst te Den Haag d.d. 5 april 2016:

Geachte heer/mevrouw,

Volgens onze gegevens hebt u een Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De VAR verdwijnt per 1 mei 2016. In plaats daarvan kunt u gebruikmaken van modelovereenkomsten. In deze brief leest u hoe dat werkt.

Wat verandert er voor u?
Veel zzp’ers denken dat de VAR een soort ‘werkvergunning’ is, maar in werkelijkheid geeft de VAR alleen aan de opdrachtgever zekerheid. Met de VAR weet de zzp’er niet zeker of hij wel buiten loondienst werkt. Als achteraf blijkt dat hij toch in loondienst heeft gewerkt, krijgt de zzp’er een aanslag inkomstenbelasting die hierbij past en kan hij het recht op ondernemersaftrek verliezen. De opdrachtgever is dan niet aansprakelijk.

Vanaf 1 mei biedt een modelovereenkomst u en uw opdrachtgever duidelijkheid en zekerheid over de financiële gevolgen van uw arbeidsrelatie. Als u werkt volgens een modelovereenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Snel en eenvoudig zekerheid
U kunt eenvoudig zekerheid verkrijgen over uw arbeidsrelatie met uw opdrachtgever door gebruik te maken van een modelovereenkomst die op onze internetsite staat. Een modelovereenkomst werkt net zo eenvoudig als de VAR. U hoeft dus niet voor elke opdracht een nieuwe overeenkomst op te stellen: u kunt kiezen uit 1 van de algemene modelovereenkomsten op onze internetsite.


Wat moet u doen?
Vanaf 1 mei moet u het volgende doen:
1.    Bedenk samen met uw opdrachtgever of u een modelovereenkomst nodig hebt. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp’er niet in loondienst werkt. Denk aan een schilder die steeds voor verschillende particulieren werkt. U hoeft in deze gevallen geen modelovereenkomst te gebruiken. Bij twijfel kunt u met uw opdrachtgever gebruikmaken van een modelovereenkomst, maar dit is niet verplicht.
2.    Zoek op onze internetsite, belastingdienst.nl/ozo, een modelovereenkomst die past bij de manier waarop u en uw opdrachtgever willen werken.
3.    Leg vast volgens welke modelovereenkomst u en uw opdrachtgever gaan werken. Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in de mail waarin u afspraken maakt met uw opdrachtgever. Of verwijs naar het nummer van de modelovereenkomst.
4.    Werk volgens de afspraken in de modelovereenkomst. Zolang u en uw opdrachtgever dat doen, is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.

Overgangsperiode van 1 jaar
Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen. Tot die datum geven wij voorlichting en helpen we bij de invoering van de nieuwe werkwijze. Voor u en uw opdrachtgevers geldt dit jaar wel een inspanningsverplichting: u moet beiden actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat u niet in loondienst werkt. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn.

Wat verandert er niet?
De regels die bepalen of u in loondienst bent of niet, veranderen niet. De modelovereenkomsten geven u en uw opdrachtgevers direct duidelijkheid of u buiten loondienst kunt werken. Het is dan ook niet nodig om als zzp’er per 1 mei via tussenpersonen te gaan werken.

Meer informatie: webinar en veelgestelde vragen
Op dinsdag 12 april organiseren wij van 20.00 tot 21.00 uur een webinar voor zzp’ers over het afschaffen van de VAR, de invoering van de DBA en de gevolgen daarvan. U kunt zich hiervoor aanmelden via belastingdienst.nl/dbawebinar_zzp. Daar en op ons YouTube-kanaal kan iedereen na afloop ook de opname van het webinar bekijken.

In de bijlage vindt u de antwoorden op de belangrijkste vragen. Op belastingdienst.nl/dba vindt u meer veelgestelde vragen, informatie en de modelovereenkomsten. U kunt voor meer informatie ook terecht bij uw beroepsorganisatie of zzp-belangenorganisaties.

Hoogachtend,

De inspecteur,

M.H.J. Crooijmans

 
Bijlage: de belangrijkste vragen en antwoorden over het verdwijnen van de VAR op een rij

Neemt de administratieve rompslomp voor de zzp’er toe?
Het werken met modelovereenkomsten is juist eenvoudiger dan het werken met de VAR.

Een VAR moest elk jaar opnieuw worden aangevraagd en bij elke opdracht opnieuw worden opgestuurd. Veranderde het werk of de voorwaarden waaronder gewerkt werd, dan moest er een nieuwe VAR worden aangevraagd. Wanneer gewerkt wordt met een modelovereenkomst, is dit niet meer nodig. Met een modelovereenkomst kan de zzp’er direct aan de slag. De overeenkomst hoeft niet eerst aan ons voorgelegd te worden. Zolang de opdrachtgever en zzp’er maar met elkaar afspreken, bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst (nummer) er gewerkt wordt.

Moet ik voor elke klus en voor allerlei verschillende klussen opnieuw een overeenkomst opstellen en voorleggen?
Nee. De modelovereenkomsten staan op onze internetsite. De algemene modelovereenkomsten zijn geschikt voor alle type opdrachten, ongeacht de branche of het beroep. Als u volgens een bepaalde modelovereenkomst werkt, hebt u zekerheid. Welke overeenkomst u kiest, bepalen de opdrachtgever en de zzp’er zelf.

Staan de positie en sociale zekerheid van zzp’ers onder druk?
Integendeel. De positie van zzp’ers wordt versterkt omdat ook zij nu zekerheid vooraf hebben. Daarnaast kan de zzp’er, als achteraf blijkt dat er toch sprake was van loondienst, nu wél aanspraak maken op uitkeringen bij bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid. Onder de VAR had de zzp’er geen recht op sociale zekerheid. Dit is voor u een verbetering.

Daarnaast ligt de aansprakelijkheid niet meer alleen bij de zzp’er, maar zijn beide partijen verantwoordelijk voor de eigen belasting en premieverplichtingen. Onder de VAR was alleen de zzp’er aansprakelijk.

Wordt het verplicht om met een modelovereenkomst te werken?
Nee. Veel zzp’ers weten immers op voorhand al dat zij niet in loondienst werken, zoals de stukadoor bij particulieren thuis of een fotograaf die jaarlijks een teamdag van een bedrijf vastlegt. Als u niet zeker bent of en hoe u buiten dienstverband kunt werken, kan werken volgens een modelovereenkomst zekerheid geven aan u en uw opdrachtgever.

Waar vind ik de modelovereenkomsten?
U vindt de modelovereenkomsten op belastingdienst.nl/ozo.

Kan ik de modelovereenkomsten aanpassen aan mijn eigen situatie?
In de overeenkomsten hebben wij de bepalingen geel gemarkeerd die maken dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarom mag u deze bepalingen niet aanpassen. De andere bepalingen kunt u wel zelf aanpassen en u kunt ook bepalingen toevoegen, zolang deze niet strijdig zijn met de geel gemarkeerde bepalingen. U hoeft de aangepaste overeenkomst niet door ons te laten beoordelen.